.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 23 guests online
วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้แต่ง รศ.อนันต์ชัย เขื่อนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 569 หน้า
ราคา 400 บาท
ISBN 974-537-803-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ "วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงทดลอง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ได้เสนอทั้ง การวิเคราะห์โดยวิธีปกติที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขทั่วๆ ไปมาช่วยในการคำนวณและการวิเคราะห์ที่อาศัยตัวแบบเชิงเส้นตรง  ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ที่โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติส่วนใหญ่นำไปใช้ เนื่องจากเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งข้อมูลที่สมดุลและไม่สมดุล หรือข้อมูลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการวิเคราะห์และมีขั้นตอนในการคำนวณหลายขั้นตอน เมื่อใช้การวิเคราะห์โดยวิธีปกติ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง วิธีการตรวจสอบข้อมูล และแนวทางแก้ไข  เมื่อพบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องตามข้อสมมติของการวิเคราะห์ ตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ได้พยายามให้ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อชี้ให้เห็นถึงบทบาทของสถิติที่นำไปใช้ในงานวิจัยสาขาต่างๆ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ใช้หนังสือเล่มนี้มองเห็นภาพของการใช้ประโยชน์ทางสถิติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ได้รู้สึกเบื่อหน่ายกับสัญลักษณ์และตัวเลข ในขณะเดียวกันได้ทำเฉลยแบบฝึกหัดไว้ในตอนท้ายเพื่อให้ผู้ใช้หนังสือได้มีโอกาสเพิ่มทักษะด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเอกทางสถิติ และนิสิตนักศึกษาทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้สถิติเป็นเครื่องมือช่วยในการทำปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ ตลอดจนนักวิจัยทั่วๆ ไป ที่ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่ถูกต้อง


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle