.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online
เศรษฐสถิติ : ระเบียบวิธีและการนำไปใช้เพื่อการวิจัย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐสถิติ : ระเบียบวิธีและการนำไปใช้เพื่อการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 567 หน้า
ราคา 380 บาท ลด 20% เหลือ 304 บาท
ISBN 974-537-551-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ  “เศรษฐสถิติ : ระเบียบวิธีและการนำไปใช้เพื่อการวิจัย”  เล่มนี้  เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องของการใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบตัวแปรต่าง ๆ  วิธีการวางแผนเลือกตัวอย่างจากประชากร  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย  ค่าสัดส่วน  และค่าความแปรปรวนของประชากรด้วยวิธีพาราเมตริก  เทคนิควิธีแบบนอนพาราเมตริก  อาทิเช่น  วิธีไคสแควร์  การทดสอบโดยใช้เครื่องหมาย  การทดสอบการเกิดขึ้นอย่างสุ่ม  เป็นต้น  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ทั้งแบบเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน  การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาและการพยากรณ์  รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเลขดัชนี  ซึ่งในแต่ละบทได้บรรจุเนื้อหาและตัวอย่างไว้อย่างละเอียดโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ๆ  จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐสถิติสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือใช้เป็นคู่มือในการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  หรือใช้เพื่อทบทวนองค์ความรู้ทางด้านสถิติซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาโท


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle