.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
การสำรวจดิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสำรวจดิน
ผู้แต่ง ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 733 หน้า
ราคา 500 บาท
ISBN 974-537-575-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ  การสำรวจดิน มีเนื้อหาสาระที่เน้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของดิน  กระบวนการทางดิน  ลักษณะต่างๆ  ที่ปรากฏในดิน  และสภาพแวดล้อมของดิน  รวมทั้งแนวคิดในการใช้ทรัพยากรดิน  อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพ  และสภาพแวดล้อมต่างๆ  ของที่ดิน  ครอบคลุมสาระของวิธีการ  และเทคนิคในการศึกษาดินทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ  รวมถึงการจำแนกดิน  โดยเฉพาะอนุกรมวิธานดิน  กับการแปลความหมายข้อมูลทรัพยากรดิน  เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร  และด้านอื่นๆ  ในการวางแผนการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง  นอกจากจะใช้ประกอบการศึกษาดินเพื่อการเกษตรแล้ว  ยังสามารถใช้กับการศึกษา  และงานด้านภูมิศาสตร์  ธรณีวิทยา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากร  นิเวศวิทยา  วิศวกรรมโยธา  และงานด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle