.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
การสอนคหกรรมศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสอนคหกรรมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 276 หน้า
ราคา 220 บาท ลด 20% เหลือ 176 บาท
ISBN 974-537-684-1
เนื้อหาโดยย่อ

การสอนคหกรรมศาสตร์    ครอบคลุมกลยุทธ์และวิธีสอน  โดยเริ่มจากการพัฒนาเนื้อหาวิชาเป็นความคิดรวบยอด  และนัยทั่วไป  การสอนด้วย  concept  map/mind  การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้ง 3 ด้าน  การพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ  การจัดประสบการณ์  การวางแผนการสอน  และการประเมินผล  ในส่วนของวิธีสอน  ประกอบด้วยวิธีที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (student  centered)  อาทิ  การใช้ประสบการณ์จำลอง  (ละครพูด  การแสดงบทบาท  กรณีตัวอย่าง)  เกม  การสาธิต  การปฏิบัติการ  การใช้ทรัพยากรชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้  การนำเทคโนโลยีมาใช้  การเรียนแบบ  cooperative  learning  และการจัดทำ  portfolio


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle