.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 56 guests online
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 322 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-616-556-045-0
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้อธิบาย หลักและวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นหรือสถิติเชิงพรรณาที่จำเป็น สำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนิสิต  นักศึกษาและผู้สนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจในชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี  เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน กราฟ สมการ ระบบสมการ เมทริกซ์  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปฎิยานุพันธ์ ปริพันธ์และสถิติเชิงพรรณาที่เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการ ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณในขั้นสูงต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle