.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 42 guests online
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 209 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-036-8
เนื้อหาโดยย่อ

          การสื่อสารเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การสื่อสารระดับบุคคลไปจนกระทั่งถึงการสื่อสารมวลชน ผู้ที่อยู่ในกระบวนการสื่อสารจึงจำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร รวมถึงทราบปัจจัยที่มีผลต่อการสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารเพื่อนำมาปรับปรุงการ สื่อสารของตน ซึ่งการจะพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจาก "ภาษา" เนื่องจากภาษาถือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสารไปสู่ผู้รับสาร ผู้ใช้ภาษาควรตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษา เริ่มตั้งแต่ "การคิด" ซึ่งเป็นทักษะที่มีบทบาทโดยตรงต่อการสื่อสารทั้งกระบวนการรับสารได้แก่  การอ่านและการฟัง  และกระบวนการส่งสารได้แก่  การพูดและการเขียน เพราะฉะนั้นผู้รับสารควรมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและการส่งสาร ตลอดจนพัฒนาทักษะดังกล่าวเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผลมากที่สุด


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle