.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผู้แต่ง รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ่าย
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 342 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-005-4
เนื้อหาโดยย่อ

ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดทั้งนักวิจัยทั่วไป ซึ่งจำเป็นต้องใช้สถิติวิเคราะห์ต่างๆ ในการวิจัยสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีรายละเอียดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่อธิบายการใช้โปรแกรม SPSS ช่วยในการคำนวณแบบทีละขั้นตอน ในภาคทฤษฎีอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์ การนำไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม การเขียนสมมติฐานทางสถิติและขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ส่วนในขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS ก็บอกเหตุผลของการใช้คำสั่งต่างๆ นั้นอย่างชัดเจน เพื่ออธิบายแนวคิดทฤษฎีของสถิติวิเคราะห์นั้นประกอบในแต่ละขั้นตอนด้วย พร้อมอธิบายผลลัพธ์ของค่าสถิติต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์และแปลความหมายโดยละเอียด  เพื่อทำให้ผู้อ่านสามารถใช้สถิติวิเคราะห์ต่างๆได้และแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้องตามทฤษฎีต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle