.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
สังคมวิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 14
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 180 หน้า
ราคา 135 บาท
ISBN 978-611-556-000-4
เนื้อหาโดยย่อ

สังคมวิทยา เป็นวิชาที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์อย่างเป็นระบบตามกระบวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคม โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม สภาพปัญหาสังคม และกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม  และสามารถประยุกต์ ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านครอบครัว การศึกษา ศีลธรรม การเศรษฐกิจ และการเมือง อย่างเหมาะสม
การศึกษาวิชานี้  จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก  กล่าวคือ นอกเหนือจากเป็นประโยชน์โดยตรงทางด้านวิชาการแล้ว  ยังเป็นประโยชน์แก่นักบริหาร  นักสังคมสงเคราะห์ นักวางแผน นักศึกษาวิจัยปัญหาสังคม นักพัฒนาและนักธุรกิจทั้งหลายที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้เพราะวิชาสังคมวิทยามีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมพฤติกรรมทางสังคมทุกด้านของชีวิตมนุษย์


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle