.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 12 guests online
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ผู้แต่ง อ.ดร.สิตาภา บัวเกษ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 234 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-128-0
เนื้อหาโดยย่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นแหล่งระดมเงินทุนและแหล่งจัดหาเงินทุนขนาดใหญ่  ซึ่งก่อให้เกิดการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้มีเงินออมสามารถนำเงินไปลงทุนผ่านตลาดการเงินและสถาบันการเงินเพื่อก่อ ให้เกิดผลตอบแทนกลับมา  ส่วนผู้ที่ต้องการเงินทุนก็สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อนำไปลงทุน  หรือใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ได้
หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดการเงิน  ทั้งตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลาดตราสารอนุพันธ์  สถาบันการเงินภายในประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  โดยผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Ookbee.com

Meb

อ.ดร.สิตาภา บัวเกษ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0-3835-2828
email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle