.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.5 X 26 ซม.
จำนวน 384 หน้า
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-220-6
เนื้อหาโดยย่อ

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ เป็นการนำพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรปัจจัยการผลิตที่อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มาใช้ในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด หรือเพิ่มกำไรให้ได้สูงที่สุด ดังนั้นวิศวกรจึงต้องมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถเชื่อมความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยต้องพิจารณาทั้งเรื่องผลตอบแทน ความเสี่ยง และ/หรือ ความไม่แน่นอน ที่อาจได้รับจากโครงการลงทุน ซึ่งตำราเล่มนี้อธิบายการผสมผสานพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ช่วยในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะที่สุด กระบวนการตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยอาศัยหลักสถิติในการอธิบายข้อมูลในอดีตและคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์โรคระบาด สภาพเศรษฐกิจ และ นอกจากนี้ตำรายังอธิบายด้วยการยกตัวอย่างจากการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง และการประยุกต์ใช้ Microsoft excel ในการช่วยคำนวณหาผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

Ookbee.com

Meb

รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 0-2564-3001 - 9 ต่อ 3121
email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle