.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.5 X 26 ซม.
จำนวน 303 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-272-0
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร  เนื้อหาแบ่งเป็น  3  ส่วนหลัก  คือ  ส่วนที่หนึ่ง  เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  เพื่อให้เข้าใจหลักการ  วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  ส่วนที่สอง  เป็นการนำความรู้พื้นฐานไปประกอบความเข้าใจและสร้างงานวิจัยสำหรับการประยุกต์ใช้วิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกกับการแปรรูปอาหาร  ส่วนที่สาม  เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในอุตสาหกรรมอาหาร


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5020 และ 0-2562-5026
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle