.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 41 guests online
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 18
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 14.5 x 21 ซม.
จำนวน 252 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-083-2
เนื้อหาโดยย่อ

การสื่อสารเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ผู้สื่อสารควรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เข้าใจปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสาร การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเริ่มที่ "ภาษา"
ผู้ใช้ภาษาควรตระหนักถึงความสำคัญ โดยเริ่มจาก "การคิด" ที่ถือว่าเป็นทักษะที่มีบทบาทโดยตรงต่อการสื่อสาร ทั้งกระบวนการรับสารด้วยการอ่านและการฟัง และกระบวนการส่งสารด้วยการพูดและการเขียน


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle