.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 488 หน้า
ราคา 450 บาท
ISBN 978-616-556-251-5
เนื้อหาโดยย่อ

ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ มีเนื้อหาตั้งแต่ศาสนาทั่วไป ศาสนายุคบุพกาล ศาสนาโบราณ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาเชน พระพุทธศาสนา ศาสนาสิกข์ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ  ศาสนาชินโต และศาสนาบาไฮ โดยได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบในด้านศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย ลักษณะพิเศษ คำสอนสำคัญในเรื่องพระเจ้า โลก มนุษย์ ชีวิตหลังความตาย ความดีสูงสุด ความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาศาสนาเบื้องต้น ศาสนาเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์ศาสนา พระพุทธศาสนา และวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักวิชาการ พระภิกษุ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 06-4016-7655 หรือ 0-2579-6525 ต่อ 105
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle