.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 50 guests online
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ผู้แต่ง ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.5 x 26 ซม.
จำนวน 296 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-265-265-2
เนื้อหาโดยย่อ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปต่อยอดในการศึกษาวิชาเฉพาะด้าน ในตำรา “สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ” เล่มนี้ มุ่งเน้นให้เนื้อหามีความครอบคลุมและทันสมัยมากที่สุด ประกอบด้วย 7 บทเรียน ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ บทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง บทที่ 3 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง บทที่ 4 การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ บทที่ 5 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง บทที่ 6 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร และบทที่ 7 การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ในแต่ละบทได้กล่าวถึงแนวคิด บทนิยาม ทฤษฎีบท ตลอดจนสรุปหลักการหรือขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา มีตัวอย่างและวิธีทำอย่างละเอียด รวมทั้งแบบฝึกหัดสำหรับให้ผู้อ่านได้ฝึกฝน เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในตอนท้ายของแต่ละบทอีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0-3435-4580-4 ต่อ 663069
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle