.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์เชิงปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
รศ.ดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 340 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-258-4
เนื้อหาโดยย่อ

“พันธุศาสตร์เชิงปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช” ให้ความรู้พื้นฐานเริ่มตั้งแต่ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากร ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ การประเมินองค์ประกอบความแปรปรวนของอิทธิพลทางพันธุกรรมโดยใช้แผนการผสมพันธุ์แบบ North Carolina แผนการผสมพันธุ์แบบพบกันหมดและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่ว จากนั้นได้นำเสนอแนวคิดของอัตราพันธุกรรม การตอบสนองต่อการคัดเลือก สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ พื้นฐานเสถียรภาพของพันธุ์พืช วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพวิธีรีเกรสชันเส้นตรง การวิเคราะห์กลุ่มและองค์ประกอบหลัก การประยุกต์ใช้สถิติหลายตัวแปรในการประเมินพันธุ์พืช ได้แก่ AMMI, pattern analysis และ GGE biplot ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มยีนควบคุมลักษณะเชิงปริมาณ และการกำหนดตำแหน่งยีนโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3435-1887
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle