.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
วิศวกรรมขนส่ง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมขนส่ง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 304 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-240-9
เนื้อหาโดยย่อ

วิศวกรรมขนส่งเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญในระดับขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของวิชาวิศวกรรมขนส่งในหลากหลายมิติ โดยประกอบด้วย เนื้อหาทางด้านพื้นฐานของระบบขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง การวิเคราะห์และประเมินผลระบบขนส่ง แบบจำลองการจราจรและขนส่ง การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งทางอากาศ รวม 8 บท ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วย ทฤษฎี ตัวอย่างโจทย์ แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างกรณีศึกษาอย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป สามารถอ่านและทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ไม่ยาก และจะได้รับประโยชน์เต็มที่ทั้งทางด้านความรู้ และจินตนาการ เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งในอนาคตต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 08-9799-5703
http://sakaradhorn.com
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle