.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
แคลคูลัสเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แคลคูลัสเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 232 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-254-6
เนื้อหาโดยย่อ

แคลคูลัส (Calculus) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตำรา แคลคูลัสเบื้องต้นเล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์การประยุกต์ของอนุพันธ์การหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบซึ่งอธิบายถึงนิยาม ทฤษฎีบทและการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญ ตลอดจนการยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำโดยละเอียดเพื่อให้สามารถศึกษาตำราเล่มนี้ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมคำตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้ศึกษายิ่งขึ้น

 

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 08-9841-2869
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle