.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
การใช้ดีเอ็นเอเพื่อศึกษาวิวัฒนาการและโบราณคดีของวัวและสุกรเลี้ยง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การใช้ดีเอ็นเอเพื่อศึกษาวิวัฒนาการและโบราณคดีของวัวและสุกรเลี้ยง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณรดา สุราช
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 82 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-244-7
เนื้อหาโดยย่อ

การศึกษาด้านดีเอ็นเอโบราณ เป็นการนำความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล มาใช้ศึกษาข้อมูลดีเอ็นเอจากตัวอย่างซากสิ่งมีชีวิตที่พบในแหล่งโบราณคดี เพื่อสนับสนุนความรู้ความเข้าใจทางโบราณคดี หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดีเอ็นเอ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยด้านดีเอ็นเอโบราณ รวมถึงการนำข้อมูลดีเอ็นเอที่ได้จากตัวอย่างกระดูกสัตว์โบราณมาวิเคราะห์ และแปลผลโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาทางโบราณคดีด้านอื่นๆ ทั้งยังอธิบายถึงวิวัฒนาการของสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยง และการกระจายตัวของวัวและสุกรเลี้ยงจากต้นกำเนิดไปยังบริเวณต่างๆ ในยุคโบราณ โดยสอดแทรกตัวอย่างจากงานวิจัยของผู้เขียนที่พบหลักฐานทางดีเอ็นเอ ที่บ่งชี้ถึงต้นกำเนิดของวัวและสุกรเลี้ยงโบราณในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักโบราณคดี และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรดา สุราช
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2562-5444 ต่อ 646721
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle