.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 216 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-247-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศไทยในภาพรวมและภาคเกษตรกรรม เนื้อหาได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมเมื่อเศรษฐกิจพัฒนาขึ้น สัดส่วนของภาคเกษตรทั้งในด้านผลผลิตและการจ้างงานจึงมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพรวมได้อย่างไร และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านการพัฒนาและหลักฐานจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายประเด็น เช่น วิธีการวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพ บทบาทของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนา โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาและสังคมสูงวัย ตลอดจนปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัยที่ประมวลรวมไว้ จะช่วยให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8651
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle