.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 54 guests online
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ: การวิเคราะห์ภายใต้บริบทการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ: การวิเคราะห์ภายใต้บริบทการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 201 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-235-5
เนื้อหาโดยย่อ

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ: การวิเคราะห์ภายใต้บริบทการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเล่มนี้ อธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆ ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอทฤษฎีเบื้องต้นด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ที่มีต่อการดำเนินการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2561-3474 ต่อ 308
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle