.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 470 หน้า
ราคา 490 บาท
ISBN 978-616-556-201-0
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้  รวบรวมพื้นฐานการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร  โดยอธิบายหลักการของการออกแบบกระบวนการผลิต  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  กลไกการเปลี่ยนแปลงของอาหารทางกายภาพ  เคมี  และจุลินทรีย์  ตัวอย่างเครื่องจักรในกระบวนการผลิต  โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการผลิตที่ใช้ตัวแปรของเครื่องจักรการผลิต  คือ  อุณหภูมิ เป็นหลักเท่านั้น  ตัวแปรของอาหาร  เช่น  รูปร่าง  อาหาร  ขนาดอาหาร  สูตรอาหาร  และคุณสมบัติทางกายภาพ-ความร้อนอาหาร  ปัจจัยทางวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหารเหล่านี้สามารถถูกออกแบบ  เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับที่ต้องการ  การจำลองกระบวนการแปรรูปอาหารอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หลายกลุ่ม  เช่น  กลุ่มการถ่ายโอนความร้อน  กลุ่มคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนอาหาร  กลุ่มปฏิกิริยาเคมี  และกลุ่มการเจริญ/ตายของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยได้ยกตัวอย่างการจำลองสถานการณ์การผลิตอาหารในรูปแบบหลากหลาย  โดยการคำนวณด้วยไมโครซอฟเอกซ์เซล  ซึ่งมีประสิทธิภาพการคำนวณระดับหนึ่งโดยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย  บุคคลทั่วไปมีความคุ้นเคยและเป็นเจ้าของ  โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง  การใช้งานโปรแกรมเอกซ์เซลเบื้องต้นในภาคผนวก


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.09-2496-2661,0-2562-5020 ต่อ 5020
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle