.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 33 guests online
เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 425 หน้า
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-232-4
เนื้อหาโดยย่อ

เศรษฐศาสตร์ครอบครัวเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาด้านแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว บทบาทของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ การตลาด การส่งเสริมการตลาด กฎหมายและสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังกล่าวถึงการเงินในระดับครอบครัว ได้แก่ บทบาทของสถาบันการเงิน การจัดการทางการเงิน การวางแผนการออม การลงทุน ภาษี และการประกันภัยของครอบครัว รวมถึงการจัดการด้านที่อยู่อาศัยและมรดก ความผันแปรทางเศรษฐกิจที่มีต่อครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว รวมถึงหลักการจัดการและวางแผนทางการเงิน เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับตัวได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle