.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
ตรรกศาสตร์ : การคิดและการตัดสินใจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ตรรกศาสตร์ : การคิดและการตัดสินใจ
ผู้แต่ง ผศ.โกเมนทร์ ชินวงศ์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 251 หน้า
ราคา 210 บาท
ISBN 978-616-556-229-4
เนื้อหาโดยย่อ

 

ตรรกศาสตร์ : การคิดและการตัดสินใจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบ และกฎเกณฑ์ของวิธีการอ้างเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Logic) จากความรู้ความเชื่อที่แน่นอน และวิธีการอ้างเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Logic) จากประสบการณ์ที่แน่ใจได้ รวมทั้งลักษณะของการอ้างเหตุผลบกพร่อง (Fallacy) เพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ตรวจสอบหารูปแบบความสมเหตุสมผล (Validity) และความน่าจะเป็น (Possibility) ของข้ออ้างและข้อสรุป (Premises and Conclusion) เพื่อที่จะมาประเมินหาค่าความจริง - เท็จ (True-False) และความน่าเชื่อถือ (Reliable) ของการใช้เหตุผล (Reasoning) ของมนุษย์ ที่ได้ทำการอ้างเหตุผล (Arguments) โดยการแสดงความคิด (Thought) จากการรับรู้ออกมาเป็นข้อมูลที่มีค่าจริง - เท็จ เป็นประโยคที่ประกอบด้วยคำพูดที่กำหนดความหมาย (Term) ในรูปประโยคบอกเล่าข้อเท็จจริงหรือข้อความที่เรียกว่า ประพจน์ (Proposition) ตามรูปแบบของภาษาสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดรูปแบบวิถีชีวิตอันเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการเลือกคิด และตัดสินใจตามข้อมูลที่มีในตนเอง มนุษย์ใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาชีวิต ความคิดคือสินทรัพย์ การคิดคือแผนการ ชีวิตคือการลงทุน ตรรกศาสตร์เพื่อชีวิตคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของการใช้เหตุผลเพื่อแสวงหาความรู้ เริ่มมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์โบราณจนมาถึงปัจจุบันนี้

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle