.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมพล สกุลหลง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2561
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 332 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-227-8
เนื้อหาโดยย่อ

อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อุณหพลศาสตร์ และส่วนที่ 2 กลศาสตร์ของไหล ส่วนที่ 1 เป็นเนื้อหาอุณหพลศาสตร์ ซึ่งกล่าวถึงมโนทัศน์ทางอุณหพลศาสตร์ สารบริสุทธิ์ ความร้อนและงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กรณีระบบปิด กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กรณีระบบเปิด เครื่องยนต์ความร้อนและเครื่องทำความเย็น เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นเนื้อหากลศาสตร์ของไหล ซึ่งกล่าวถึงกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น สถิตยศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์ของไหล การไหลภายใน และกำลังของไหล ในท้ายเนื้อหาของแต่ละเรื่องได้มีแบบฝึกหัดพร้อมคำตอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้หาประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาอีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพล สกุลหลง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 08-4195-5912
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle