.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 61 guests online
การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2561
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 127 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-226-3
เนื้อหาโดยย่อ

การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตแลกไทด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพอลิแลกไทด์ การประยุกต์ใช้งานของพอลิแลกไทด์ สมบัติการย่อยสลายของพอลิแลกไทด์ และการศึกษาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแลกไทด์ที่อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม โดยเน้นงานวิจัยในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียมที่มีลิแกนด์ล้อมรอบชนิดเตตระเดนเทต และไบเดนเทต ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในด้านการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้สำหรับการผลิตพอลิแลกไทด์ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา หอมนิรันดร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 08-1841-4474
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle