.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 12 guests online

หมวดหมู่สังคมศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

25 ResultsPage 1 of 3
ชื่อหนังสือ อินเดีย : อดีต-ปัจจุบัน
ผู้แต่ง รศ.สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ
ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 295 บาท
ISBN 978-974-9934-62-3
ชื่อหนังสือ หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-027-6
ชื่อหนังสือ หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-027-6
ชื่อหนังสือ หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-027-6
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-579-9
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 14
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 135 บาท
ISBN 978-611-556-000-4
ชื่อหนังสือ วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 125 บาท
ISBN 974-537-129-7
ชื่อหนังสือ มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 275 บาท
ISBN 978-616-556-080-1
ชื่อหนังสือ มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
ผู้แต่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-211-9
ชื่อหนังสือ พื้นฐานรัฐศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-08-1

«StartPrev123NextEnd»
sex tubeporno izle