.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 24 guests online

หมวดหมู่เศรษฐศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

31 ResultsPage 2 of 4
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-182-2
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-545-1
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-078-8
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
ผู้แต่ง รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-078-8
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-232-4
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-267-6
ชื่อหนังสือ แบบจำลองเศรษฐมิติ นอกเหนือจากแบบจำลองถดถอย
ผู้แต่ง รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 330 บาท
ISBN 978-616-556-167-9
ชื่อหนังสือ แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง: จากถั่วลันเตาถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-118-1
ชื่อหนังสือ แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง: จากข้อสมมติสู่โลกแห่งความเป็นจริง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-138-9
ชื่อหนังสือ ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-236-2

sex tubeporno izle