.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 30 guests online

หมวดหมู่วิทยาศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

90 ResultsPage 6 of 9
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-212-6
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-177-8
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-177-8
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-177-8
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-177-8
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
ผู้แต่ง ดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์
ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์
ดร.ประภา โซ๊ะสลาม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-097-9
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ผู้แต่ง รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-004-7
ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เลาหะจินดา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-813-5
ชื่อหนังสือ นิวเคลียร์เทคโนโลยี: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ด้านดินและพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 340 บาท
ISBN 978-616-556-022-1
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ผศ.ดร.สัมพันธ์ คัมภิรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 140 บาท
ISBN 978-616-556-055-9

sex tubeporno izle