.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2560

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

52 ResultsPage 5 of 6
ชื่อหนังสือ วิยุตคณิต
ผู้แต่ง อ.วัชรพัฐ เมตตานันท
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-216-4
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมจราจร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิรัช หิรัญ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-171-6
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-220-1
ชื่อหนังสือ ศิลปะวาทการ
ผู้แต่ง อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-205-8
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-213-3
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาของพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รศ.ดร.มาลี ณ นคร
รศ.ดร.สรียา ตันติวิวัฒน์
ดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 215 บาท
ISBN 978-616-556-111-2
ชื่อหนังสือ สีย้อมสำหรับสิ่งทอ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-214-0
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 14
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-109-9
ชื่อหนังสือ หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 440 บาท
ISBN 978-616-556-201-0
ชื่อหนังสือ หลักสถิติ 1
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-032-0

sex tubeporno izle