.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2559

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

36 ResultsPage 2 of 4
ชื่อหนังสือ การเงินบุคคล
ผู้แต่ง อ.ดร.ศิรินุช อินละคร
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-192-1
ชื่อหนังสือ เคมีอนินทรีย์ II
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา มีศุข
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-187-7
ชื่อหนังสือ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ผู้แต่ง อ.สิตาภา บัวเกษ
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-128-0
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-177-8
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 140 บาท
ISBN 978-616-556-174-7
ชื่อหนังสือ พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-183-9
ชื่อหนังสือ พลศาสตร์อัคคีภัย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-184-6
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 285 บาท
ISBN 978-616-556-065-8
ชื่อหนังสือ ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-149-5
ชื่อหนังสือ ภาษาตระกูลไท
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 500 บาท
ISBN 978-616-556-195-2

sex tubeporno izle