.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2556

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

51 ResultsPage 4 of 6
ชื่อหนังสือ ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
ผศ.ดรชวลิต ฮงประยูร
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-066-5
ชื่อหนังสือ ผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-106-8
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-19-7
ชื่อหนังสือ พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-130-3
ชื่อหนังสือ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 200 บาท
ISBN 978-974-9934-31-9
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยถิ่น
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 210 บาท
ISBN 978-616-556-104-4
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-083-2
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-083-2
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-049-8
ชื่อหนังสือ มะขามป้อม
ผู้แต่ง นายนคร เหลืองประเสริฐ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 100 บาท ลด 20% เหลือ 80 บาท
ISBN 978-616-556-113-6

sex tubeporno izle