.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2555

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

44 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 190 บาท
ISBN 978-616-556-073-3
ชื่อหนังสือ เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก
ผู้แต่ง รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-098-6
ชื่อหนังสือ ไทยศึกษา
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-028-3
ชื่อหนังสือ ธุรกิจการค้าปลีก
ผู้แต่ง ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 350 บาท
ISBN 978-974-9934-96-8
ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ดอกรัก มารอด
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-095-5
ชื่อหนังสือ บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-002-3
ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 12
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-030-6
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
ผู้แต่ง ดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์
ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์
ดร.ประภา โซ๊ะสลาม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-097-9
ชื่อหนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 135 บาท
ISBN 978-616-556-101-3
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-083-2

sex tubeporno izle