.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2539

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

7 Results
ชื่อหนังสือ การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2539
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-283-5
ชื่อหนังสือ การสอนคหกรรมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2539
ราคา 235 บาท
ISBN 974-553-275-4
ชื่อหนังสือ เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา มีศุข
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2539
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-316-5
ชื่อหนังสือ แคลคูลัส 2 เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมภพ ไกรโรจนานันท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2539
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-298-3
ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2539
ราคา 169 บาท
ISBN 974-553-315-7
ชื่อหนังสือ ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2539
ราคา 250 บาท
ISBN 974-572-557-9
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2539
ราคา 360 บาท
ISBN 974-553-271-1
sex tubeporno izle