.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2540

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

25 ResultsPage 2 of 3
ชื่อหนังสือ ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 245 บาท
ISBN 974-553-347-5
ชื่อหนังสือ เทคนิคการส่องสว่าง
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชำนาญ ห่อเกียรติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 230 บาท
ISBN 974-553-399-8
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.อวบ สารถ้อย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-423-4
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ของเซลล์
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรา คัมภิรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-397-1
ชื่อหนังสือ ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี
ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-391-2
ชื่อหนังสือ มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิยพรรณ วรรณศิริ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 255 บาท
ISBN 974-553-387-4
ชื่อหนังสือ เรขาคณิตวิเคราะห์
ผู้แต่ง รศ.ภัทรา เตชาภิวาทย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 130 บาท ลด 20% เหลือ 104 บาท
ISBN 974-553-407-2
ชื่อหนังสือ โรคถั่วลิสง
ผู้แต่ง ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 974-553-395-5
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 360 บาท
ISBN 974-553-416-1
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาค
ผู้แต่ง ผศ.อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-393-9

sex tubeporno izle