.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2541

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

42 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ วิธีวิจัยทางสหกรณ์
ผู้แต่ง รศ.สุวรรณา ธุวโชติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 230 บาท
ISBN 974-553-471-4
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 215 บาท
ISBN 974-553-454-4
ชื่อหนังสือ ศาสนศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.เดือน คำดี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-538-9
ชื่อหนังสือ ศิลปะการดำเนินชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-497-8
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-545-1
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ผู้แต่ง รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-437-4
ชื่อหนังสือ สับปะรดและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสับปะรด
ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-488-9
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-472-2
ชื่อหนังสือ สุขภาพเพื่อชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-483-8
ชื่อหนังสือ ส่งเสริมการเกษตร
ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 190 บาท
ISBN 974-553-427-7

sex tubeporno izle