.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2541

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

42 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ ปาราสิตวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์
ผู้แต่ง รศ. น.สพ. ดร.อาคม สังข์วรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 320 บาท
ISBN 974-553-463-3
ชื่อหนังสือ ป่าชายเลน...นิเวศวิทยาและการจัดการ
ผู้แต่ง ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-499-4
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 285 บาท
ISBN 974-553-526-5
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์พืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-424-2
ชื่อหนังสือ แพลงก์ตอนสัตว์
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 500 บาท
ISBN 974-553-495-1
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 115 บาท
ISBN 974-553-435-8
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 215 บาท
ISBN 974-553-503-6
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-474-9
ชื่อหนังสือ มิติใหม่ของการบริหารงานญี่ปุ่น
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 90 บาท
ISBN 974-553-419-6
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-492-7

sex tubeporno izle