.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2541

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

42 ResultsPage 2 of 5
ชื่อหนังสือ การออกแบบการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-446-3
ชื่อหนังสือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 190 บาท
ISBN 974-553-455-2
ชื่อหนังสือ คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-513-3
ชื่อหนังสือ ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 245 บาท
ISBN 974-553-453-6
ชื่อหนังสือ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
ผู้แต่ง รศ.สุรินทร์ นิยมางกูร
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-464-1
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน
ผู้แต่ง หิรัญ หิรัญประดิษฐ์
สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-450-1
ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 169 บาท
ISBN 974-553-516-8
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-527-3
ชื่อหนังสือ ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 370 บาท
ISBN 974-553-491-9
ชื่อหนังสือ ปทานุกรมปฐพีวิทยา
ผู้แต่ง คณะกรรมการจัดทำปทานุกรมปฐพีวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-531-1

sex tubeporno izle