.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2542

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

38 ResultsPage 2 of 4
ชื่อหนังสือ คู่มือปฏิบัติการ การสำรวจดิน
ผู้แต่ง รศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 110 บาท
ISBN 974-553-598-2
ชื่อหนังสือ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์
ผู้แต่ง รศ.กุลวดี มกราภิรมย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-662-8
ชื่อหนังสือ จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสี
ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-676-8
ชื่อหนังสือ ชีววิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณ์ มงคลปัญญา
ผศ.ดร.อมรา ทองปาน
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-701-2
ชื่อหนังสือ ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 245 บาท
ISBN 974-553-572-9
ชื่อหนังสือ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
ผู้แต่ง รศ.สุรินทร์ นิยมางกูร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-680-6
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยด้านการอ่าน
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-547-8
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน
ผู้แต่ง หิรัญ หิรัญประดิษฐ์
สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-558-3
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่
ผู้แต่ง รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-651-2
ชื่อหนังสือ ป่าชายเลน...นิเวศวิทยาและการจัดการ
ผู้แต่ง ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-717-9

sex tubeporno izle