.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2543

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

44 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ พื้นฐานรัฐศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 230 บาท
ISBN 974-553-817-5
ชื่อหนังสือ แพลงก์ตอนสัตว์
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 600 บาท
ISBN 974-553-812-4
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์สัตว์น้ำและการให้อาหารสัตว์น้ำ
ผู้แต่ง ศ.ดร.เวียง เชื้อโพธิ์หัก
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-804-3
ชื่อหนังสือ โรคม้า
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 280 บาท
ISBN 974-553-863-9
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 360 บาท
ISBN 974-553-767-5
ชื่อหนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง
ผู้แต่ง ผศ.อิราวดี ไตลังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-855-8
ชื่อหนังสือ สตรอเบอรี : พืชเศรษฐกิจใหม่
ผู้แต่ง ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-857-4
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 135 บาท
ISBN 974-553-835-3
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-872-8
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-797-7

sex tubeporno izle