.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2543

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

44 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ ชีววิทยาวัชพืชพื้นฐานการจัดการวัชพืช
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-825-6
ชื่อหนังสือ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.เพ็ญจันทร์ ซิงห์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-752-7
ชื่อหนังสือ เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง ผศ.นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-793-4
ชื่อหนังสือ ธาตุอาหารพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 320 บาท
ISBN 974-553-771-3
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-780-2
ชื่อหนังสือ พจนานุกรม ลาว-ไทย-อังกฤษ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 350 บาท
ISBN 974-553-758-6
ชื่อหนังสือ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-774-8
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 285 บาท
ISBN 974-553-768-3
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์กับสังคม
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-809-4
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-786-1

sex tubeporno izle