.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2543

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

44 ResultsPage 2 of 5
ชื่อหนังสือ การศึกษานอกระบบ : พื้นฐานการวางแผนโครงการ
ผู้แต่ง ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 80 บาท
ISBN 974-553-808-6
ชื่อหนังสือ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-789-6
ชื่อหนังสือ การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของโคได
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 115 บาท
ISBN 974-553-720-9
ชื่อหนังสือ การออกแบบการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-838-8
ชื่อหนังสือ การออกแบบทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 280 บาท
ISBN 974-553-810-8
ชื่อหนังสือ การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2
ผู้แต่ง ผศ.สิริวรรณ นันทจันทูล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-890-6
ชื่อหนังสือ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา
ผู้แต่ง ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 260 บาท
ISBN 974-553-858-2
ชื่อหนังสือ การแปลเชิงปฏิบัติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 80 บาท
ISBN 974-553-749-7
ชื่อหนังสือ การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-796-9
ชื่อหนังสือ คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-813-2

sex tubeporno izle