.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 41 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2544

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

45 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 260 บาท
ISBN 974-553-993-7
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยด้านการอ่าน
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-914-7
ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 169 บาท
ISBN 974-553-887-6
ชื่อหนังสือ ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 370 บาท
ISBN 974-553-834-5
ชื่อหนังสือ ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-959-7
ชื่อหนังสือ ปลาดุก
ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 90 บาท
ISBN 974-553-910-4
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 85 บาท
ISBN 974-553-932-5
ชื่อหนังสือ แพลงก์ตอนพืช
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 600 บาท
ISBN 974-553-902-3
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยถิ่น
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 210 บาท
ISBN 974-553-963-5
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-938-4

sex tubeporno izle