.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2545

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

42 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์
ผู้แต่ง ผศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 230 บาท
ISBN 974-537-147-5
ชื่อหนังสือ สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
ผู้แต่ง ผศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 240 บาท
ISBN 974-537-178-5
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 135 บาท
ISBN 974-537-120-3
ชื่อหนังสือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง I โพรโทซัว ถึง ทาร์ดิกราดา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 360 บาท
ISBN 974-537-107-6
ชื่อหนังสือ สารกำจัดวัชพืช: หลักการและกลไกการทำลาย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพล พรพรหม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 210 บาท
ISBN 974-537-200-5
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-095-9
ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น
ผู้แต่ง ผศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-128-9
ชื่อหนังสือ หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา
ผู้แต่ง รศ.เจริญ กระบวนรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-033-9
ชื่อหนังสือ หลักสถิติ 1
ผู้แต่ง ผศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-116-5
ชื่อหนังสือ หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง วิภาภรณ์ ภัทรกุลพงษ์ (ฝูเจินจู)
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-109-2

sex tubeporno izle