.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2545

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

42 ResultsPage 2 of 5
ชื่อหนังสือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค
ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-073-8
ชื่อหนังสือ การแปลเชิงปฏิบัติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 80 บาท
ISBN 974-537-139-4
ชื่อหนังสือ การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-138-6
ชื่อหนังสือ เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา มีศุข
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-058-4
ชื่อหนังสือ จีโนมและเครื่องหมายดีเอ็นเอ : ปฏิบัติการอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-125-4
ชื่อหนังสือ ชีววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
อ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
อ.ลักษณา กันทะมา
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-142-4
ชื่อหนังสือ เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-143-2
ชื่อหนังสือ ผลิตภัณฑ์ประมงของไทย
ผู้แต่ง รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-163-7
ชื่อหนังสือ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-059-2
ชื่อหนังสือ ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี
ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-132-7

sex tubeporno izle