.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2546

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

48 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 169 บาท
ISBN 974-537-358-3
ชื่อหนังสือ ปรับปรุงพันธุ์พืช : พื้นฐาน วิธีการ และแนวคิด
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-285-4
ชื่อหนังสือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ : เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย มาลา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 230 บาท
ISBN 974-537-286-2
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 285 บาท
ISBN 974-537-383-4
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ของเชื้อรา
ผู้แต่ง ดร.ชุลี ชัยศรีสุข
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-304-4
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ของเซลล์
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรา คัมภิรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-126-2
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ประชากร
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 180 บาท ลด 20% เหลือ 144 บาท
ISBN 974-537-295-1
ชื่อหนังสือ โพรโทซัววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 320 บาท
ISBN 974-537-375-3
ชื่อหนังสือ โพรโทซัววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 320 บาท
ISBN 974-537-375-3
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-111-4

sex tubeporno izle