.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2546

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

48 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ ชีววิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณ์ มงคลปัญญา
รศ.ดร.อมรา ทองปาน
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-360-5
ชื่อหนังสือ ถั่วเหลือง : พืชทองของไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิพรรณ พุกภักดี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 230 บาท
ISBN 974-537-255-2
ชื่อหนังสือ เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง รศ.นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-310-9
ชื่อหนังสือ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
ผู้แต่ง รศ.สุรินทร์ นิยมางกูร
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-369-9
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน
ผู้แต่ง หิรัญ หิรัญประดิษฐ์
สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 180 บาท ลด 20% เหลือ 144 บาท
ISBN 974-537-174-2
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีของแป้ง
ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต
ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-316-8
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 125 บาท
ISBN 974-537-264-1
ชื่อหนังสือ ธาตุอาหารพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 320 บาท
ISBN 974-537-190-4
ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เลาหะจินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-180-7
ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้แต่ง ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 974-537-288-9

sex tubeporno izle