.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2547

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

46 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ เศรษฐสถิติ : ระเบียบวิธีและการนำไปใช้เพื่อการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 380 บาท ลด 20% เหลือ 304 บาท
ISBN 974-537-551-9
ชื่อหนังสือ สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 240 บาท
ISBN 974-537-478-4
ชื่อหนังสือ สภาพแวดล้อมกับการผลิตไม้ผลเขตร้อน
ผู้แต่ง รศ.ดร.กวิศร์ วานิชกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 110 บาท
ISBN 974-537-505-5
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ผู้แต่ง รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-387-7
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 11
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 135 บาท
ISBN 974-537-445-8
ชื่อหนังสือ สัตววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 370 บาท
ISBN 974-537-589-6
ชื่อหนังสือ สัตววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-451-2
ชื่อหนังสือ สัทวิทยา : การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-499-7
ชื่อหนังสือ สารป้องกันกำจัดวัชพืช : พื้นฐานและวิธีการใช้
ผู้แต่ง ศ.ดร.รังสิต สุวรรณเขตนิคม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 350 บาท
ISBN 974-537-486-5
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-583-7

sex tubeporno izle