.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2547

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

46 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ เพลงแบบโคดาย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-554-3
ชื่อหนังสือ โพรโทซัวและจุลชีพสัตว์ในน้ำจืด
ผู้แต่ง รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-500-4
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยถิ่น
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 210 บาท
ISBN 974-537-504-7
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 215 บาท
ISBN 974-537-447-4
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-481-4
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-359-1
ชื่อหนังสือ วิวัฒนาการ : ความเป็นมาและกระบวนการกำเนิดสิ่งมีชีวิต
ผู้แต่ง รศ.ดร.พัฒนี จันทรโรทัย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-514-4
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 215 บาท
ISBN 974-537-577-2
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาค
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-459-8
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์เมือง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 170 บาท
ISBN 974-537-552-7

sex tubeporno izle