.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2547

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

46 ResultsPage 2 of 5
ชื่อหนังสือ ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-438-5
ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน
ผู้แต่ง รศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-455-5
ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-494-6
ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-501-2
ชื่อหนังสือ คู่มือปฏิบัติการ การสำรวจดิน
ผู้แต่ง ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 110 บาท
ISBN 974-537-417-2
ชื่อหนังสือ เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผู้แต่ง ผศ.อัจฉริยา ปราบอริพ่าย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-549-7
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-512-8
ชื่อหนังสือ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-436-9
ชื่อหนังสือ พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
ผู้แต่ง ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 420 บาท
ISBN 974-537-437-7
ชื่อหนังสือ พืชเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 330 บาท
ISBN 974-537-365-6

sex tubeporno izle