.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2548

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

54 ResultsPage 3 of 6
ชื่อหนังสือ เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา มีศุข
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-698-1
ชื่อหนังสือ ชีววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
อ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
อ.ลักษณา กันทะมา
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-720-1
ชื่อหนังสือ ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 170 บาท
ISBN 974-537-616-7
ชื่อหนังสือ เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 270 บาท
ISBN 974-537-521-7
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยด้านการอ่าน
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-703-1
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ผศ.ดร.สัมพันธ์ คัมภิรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-751-1
ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยาวิเคราะห์ทางกีฏวิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.อินทวัฒน์ บุรีคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 130 บาท ลด 20% เหลือ 104 บาท
ISBN 974-537-609-4
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-769-4
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-687-6
ชื่อหนังสือ ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 370 บาท
ISBN 974-537-672-8

sex tubeporno izle